Chuyến đến nội dung chính

Khoản lỗ vô thường là gì và làm thế nào để phòng ngừa nó ?